De stichting

ANBI INFO

Naam:STICHTING EXODUS

Stichting Exodus is een Christelijke stichting die open wil staan voor alle mensen in onze samenleving,  jong en oud.

Stichting Exodus is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24178232  het RSIN dan wel het fiscaal nummer is 39.65.685 


Contactgegevens: 
            Kantoor gevestigd:
            Noordstraat 22
            3291 TG Strijen
            Telefoon: 078-8424794
            E-mail: info@st-exodus.nl
            Web: www.st-exodus.nl

Bestuursleden:
            Voorzitter: C. Kruijf.
            Penningmeester: S. Westerduin.
            Penningmeester/secretaris: M. Jongejan.
            Bestuurslid: W. Agerbeek. 
            Bestuurslid: L. Kruijf-Maasbach


Historie: 
Stichting Exodus werd in 1973 opgericht door de heer Cornelis Kruijf.

Activeiten

Binnen de structuur van de stichting zijn de volgende activiteiten tot ontwikkeling gekomen:

Huisbezoeken, Pastoraat, Seminars, Bijbelstudies, Bidstonden, Zang en muziek, Samenkomsten, Lectuurverspreiding, Zaalcampagnes  en Diaconaat.

Doelstellingen voor de komende 3 tot 5 jaar

Doorgaan met Huisbezoeken, Pastoraat, Seminars, Bijbelstudies, Bidstonden, Evangelisatiesamenkomsten, Zang en muziek, Samenkomsten, Lectuurverspreiding, Zaalcampagnes  en Diaconaat enzovoort.

Daarbij willen wij bijzondere aandacht besteden aan de wijk waarin de kerk is gelegen. 

We willen de drempel naar de kerk verlagen die voor veel mensen nog te hoog ligt. 

Er is ook na de samenkomst altijd gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Daarbij is er speciale aandacht voor eventuele gasten.

Acties en werkzaamheden om gestelde doelen te bereiken

Om het aantal bezoekers van de diensten te doen toenemen, doen we het volgende:

  • dat nieuwe mensen op de hoogte zijn van de activiteiten die gehouden worden door ons blad “Vernieuwing”. En Groepsmail.
  • zorgvuldig wordt omgegaan met (nieuwe) mensen waarbij ruimte wordt geboden om te groeien in geloof. 
  • evangelisatie en zending wordt bevorderd, zodat mensen de weg naar de kerk weer weten te vinden. 
  • pastorale zorg wordt verleend aan bezoekers.
  • meer contact wordt gezocht met mensen uit de wijk. 

Beloningsbeleid:
De stichting is een non-profit stichting en volledig afhankelijk van collecten, giften, donaties, erfstellingen, legaten, schenkingen, en andere baten en inkomsten uit de door de stichting georganiseerde activiteiten.
De stichting ontvangt geen subsidies.
De stichting heeft geen mensen in loondienst.
Het bestuur en alle vrijwilligers krijgen geen beloning.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel om zonder winstoogmerk mede te werken aan de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus met de beste middelen die haar ter beschikking staan.

Financiële verantwoording:
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt. 
Ook wordt een jaaroverzicht samengesteld.